Regulament

regulamentul oficial al campaniei
"Savureaza viata acum si poti castiga"

i. sectiunea 1. organizatorul campaniei

Organizatorul Campaniei promotionale “Savureaza viata acum si poti castiga”, denumita in continuare “Campania” este Mondelez Romania S.A. („Organizatorul”), societate comerciala inregistrata in conformitate cu legea romana, cu sediul in Romania, Bucuresti, Sector 2, B-dul Dimitrie Pompeiu, nr. 5-7, Hermes Business Campus 2, cladirea C, etaj 6, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/6905/2010, capital social 1.045.798,4 RON, cod unic de inmatriculare 1097530, fiind inregistrat ca operator de date personale cu nr. 50.

Prin intermediul S.C. CARAT ROMANIA S.R.L, cu sediul in Bucuresti Sector 1, Str. George Enescu, nr.11-11A, etaj 4, camera 3, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/5964/2001, cod fiscal RO13980470, cod IBAN RO55BRDE445SV01050964160 deschis la BRD Groupe Societe Generale-Sucursala Dorobanti, reprezentata de Florina Varzariu in calitate de Administrator.

Prin intermediul Agentiei DENTSU ROMANIA S.R.L., cu sediul social in str. George Enescu nr. 11-11A, etaj 5, camera 3, sector 1, Bucuresti, Romania, inregistrata la Registrul Comertlui Bucuresti sub nr. J40/20774/2008, avand Codul Unic de inregistrare 2486616.

Si prin intermediul Mediapost Hit Mail (denumita in continuare “Agentia 2”), cu sediul in Str. Siriului, nr 42-46, et 3, sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/ 8295/ 2000, cod fiscal RO13351917.

ii. sectiunea 2. regulamentul campaniei

2.1 Campania se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toti Participantii si pentru toate entitatile implicate in derularea Campaniei si in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, cu toate modificarile si completarile ulterioare; prevederile legii 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice si prevederile Regulamentului european 679/2016 privind protectia persoanelor fizice, in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.

2.2 Regulamentul este intocmit si facut public conform legislatiei aplicabile in Romania si este disponibil, in mod gratuit, oricarui participant, pe website-ul www.ciocolatapoiana.ro sau printr-o solicitare adresata Organizatorului la B-dul Dimitrie Pompeiu, nr. 5-7, Hermes Business Campus 2, cladirea C, etaj 6, Bucuresti, Sector 2.

2.3 Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

2.4 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta/intrerupe/prelungi Campania, cu conditia instiintarii prealabile a Participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale care vor fi comunicate catre public prin actualizarea Regulamentului si publicarea Regulamentului, in forma actualizata, pe website-ul www.ciocolatapoiana.ro, cu cel putin 24 ore, inainte ca acestea sa intre in vigoare.

iii. sectiunea 3. aria de desfasurare si durata campaniei

3.1 Campania este organizata pe teritoriul Romaniei, online pe website-ul www.ciocolatapoiana.ro, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament, prin achizitionarea produselor participante, pe acelasi bon fiscal, de minimum 5 lei si inscrierea in concurs cu numarul bonului fiscal;

3.2 Campania se desfasoara in perioada 01 octombrie 2021, ora 00:00:01 si 30 octombrie 2021, ora 23:59:59.

iv. sectiunea 4. produsele participante

4.1 La campanie participa urmatoarele produse comercializate de catre Organizator pe piata din Romania, denumite in continuare “Produsele Participante”:

 • - Orice tableta de ciocolata Poiana

4.2 Bonul fiscal/ factura fiscala ce atesta achizitia produselor participante de minimum 5 lei, pe acelasi bon fiscal, in perioada de desfasurare a Campaniei trebuie pastrat intreg si nedeteriorat impreuna cu ambalajele produselor Poiana achizitionate. Pierderea sau deteriorarea acestora, in orice mod, va duce la invalidarea premiului in cazul unui castig. In cazul in care pe bonul fiscal nu apare denumirea de Poiana, Participantul va trebui sa faca dovada si cu ambalajele produselor Poiana participante achizitionate pe bonul respectiv.

4.3 Dupa data incheierii Campaniei, Produsele Participante descrise mai sus isi pierd aceasta calitate, Organizatorul nemaiavand nicio responsabilitate si nemaiasumandu-si nicio obligatie in legatura cu nicio circumstanta care ar putea eventual conduce publicul la concluzia actualitatii ori continuarii Campaniei.

4.4 Produsele Participante sunt disponibile in limita stocului existent. Produsele nu sunt etichetate distinctiv pentru campanie.

v. sectiunea 5. dreptul de inscriere

5.1 In Campanie se pot inscrie persoanele fizice, cetateni romani sau straini, rezidenti sau cu domiciliul sau resedinta, chiar si temporara, in Romania, care au implinit varsta de 18 ani la data inscrierii in Campanie si care accepta termenii si conditiile prezentului Regulament.

5.2 Inscrierea in Campanie presupune acceptarea implicita, integrala, expresa si neechivoca a prevederilor prezentului Regulament.

5.3 Nu au dreptul de a participa la aceasta Campanie urmatoarele categorii de persoane :

 • (i) Persoanele care nu respecta Sectiunea 5.1;
 • (ii) Angajati ai Organizatorului, precum si ai societatilor afiliate Organizatorului;
 • (iii) Angajati ai Agentiilor sau angajati ai oricaror alte societati/entitati implicate in activitati legate de organizarea si desfasurarea Campaniei;
 • (iv) Rudele de gradul I si II (respectiv copii/parinti, frati/surori) si/sau sotul/sotia angajatilor mentionati la punctele (ii) si (iii) de mai sus.

5.4 Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a preveni inscrierea in Campanie, precum si dreptul de a elimina din Campanie orice persoana din categoriile mentionate in art. 5.3.

vi. sectiunea 6. mecanismul campaniei

6.1 Conditii privind inscrierea in Campanie

6.1.1 Pentru inscrierea valida in Campanie este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

 • a) Participantul trebuie sa aiba drept de inscriere potrivit prevederilor Sectiunii 5 de mai sus;
 • b) Participantul trebuie sa achizitioneze Produse Participante de minimum 5 lei, pe acelasi bon fiscal, in perioada Campaniei si sa poata face dovada de achizitie;
 • c) Participantul se va inscrie la Campanie exclusiv prin transmiterea unuia sau mai multor Numere de bon fiscal ce atesta achizitia Produselor Participante prin accesarea website-ului www.ciocolatapoiana.ro, cu respectarea conditiilor solicitate ce sunt prevazute la Sectiunea 6.2 de mai jos;
 • d) Inscrierea se va face exclusiv pe Perioada Campaniei mentionata la Sectiunea 3 de mai sus;
 • e) Participantul va folosi pentru inscriere un numar de telefon mobil valid, personal, valabil in retelele de telefonie mobila disponibile pe teritoriul Romaniei;
 • f) Un Participant unic poate inscrie in Campanie maximum 3 numere de bon fiscal per zi. Orice alta inscriere efectuata dupa primele 3 intr-o zi de Campanie va fi luata in considerare daca va fi efectuata intr-o alta zi, in perioada de desfasurare a Campaniei. Organizatorul nu va fi facut responsabil pentru acele inscrieri valide pe care Participantul nu le poate efectua din acest motiv.
 • g) Un Participant unic este definit de acelasi numar de telefon.
 • h) Acelasi Numar de bon fiscal poate fi transmis o singura data si numai prin modalitatea prevazuta in Sectiunea 6.2.

6.2 Inscrierea in Campanie cu numarul bonului fiscal:

(1) Pentru inscrierea valabila in vederea participarii in cadrul Campaniei este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

• Participantul trebuie sa achizitioneze Produse participante Poiana de minimum 5 lei, pe acelasi bon fiscal, si sa pastreze bonul fiscal impreuna cu ambalajele produselor Poiana achizitionate.

• Participantul trebuie sa aiba drept de participare potrivit prevederilor art. 5 de mai sus;

• Participantul se va inscrie in cadrul Campaniei exclusiv prin accesarea website-ului www.ciocolatapoiana.ro, accesarea sectiunii “INSCRIE BONUL FISCAL” si completarea urmatoarelor informatii:

 • - Numar de Telefon;
 • - Numar Bon fiscal;
 • - Data Bon fiscal;
 • - Bifa “Am citit si sunt de acord cu Regulamentul campaniei promotionale”;
 • - Bifa “Am citit si sunt de acord cu Termenii si conditiile”;
 • - Bifa “Declar ca am varsta peste 18 ani”.

Participantul trebuie sa pastreze bonul fiscal in original si nedeteriorat. Bonul fiscal trebuie sa ateste achizitia produselor participante de minimum 5 lei, pe acelasi bon fiscal, in perioada de desfasurare a Campaniei impreuna cu ambalajele produselor Poiana achizitionate.

Pentru fiecare inscriere efectuata, Participantului i se va afisa unul dintre mesajele de raspuns:

(a) Pentru fiecare inscriere efectuata inainte de 01.10.2021 ora 00.00, indiferent de cate inscrieri efectueaza, participantul va primi un mesaj cu urmatorul conținut:

Campania Poiana “Savureaza viata acum si poti castiga” nu a inceput inca. Cumpara tablete de ciocolata Poiana de minimum 5 lei, pe acelasi bon fiscal, pe intreaga perioada a Campaniei, respectiv 01.10.2021 – 30.10.2021 si inscrie numarul, data bonului fiscal pe www.ciocolatapoiana.ro.

(b) Daca un numar de bon fiscal corect dpdv al numarului si tipului caracterelor este inscris in perioada 01.10.2021 – 30.10.2021, Participantul va primi urmatorul mesaj:

Inscrierea ta este valida! Mareste-ti sansele de a castiga premii cu mai multe bonuri inscrise, pastreaza bonul fiscal si ambalajele produselor participante Poiana achizitionate.

(c) Daca Participantul a prins un moment norocos si este castigator, va primi unul dintre mesajele:

Felicitari! Ai castigat o Camera foto Instax Mini 11. Pastreaza bonul fiscal impreuna cu ambalajele, te vom contacta in curand. Mareste-ti sansele cu mai multe inscrieri.

Felicitari! Ai castigat un Troller. Pastreaza bonul fiscal impreuna cu ambalajele, te vom contacta in curand. Mareste-ti sansele cu mai multe inscrieri.

(d) Daca un participant incearca sa introduca cel de-al 4-lea numar de bon fiscal intr-o zi de campanie, acesta va primi un mesaj cu urmatorul text:

Ai introdus deja numarul maxim de bonuri fiscale admise pentru aceasta zi de campanie (3 bonuri). Intoarce-te maine in site, pentru a inscrie acest bon.

(e) Daca un Participant introduce acelasi numar de bon fiscal, acesta va primi un mesaj cu urmatorul text:

Ai introdus deja acest numar de bon fiscal. Incearca-ti norocul cu un nou bon fiscal.

(f) Daca un Participant se inscrie dupa terminarea campaniei, acesta va primi urmatorul mesaj:

Campania Poiana “Savureaza viata acum si poti castiga” s-a incheiat pe data de 30.10.2021. Poiana iti multumeste pentru participare si te asteapta la urmatoarele promotii!

Pentru ca inregistrarea sa fie valida, participantul trebuie sa urmeze pasii de mai sus si sa indeplineasca conditiile stipulate in prezentul Regulament.

vii. sectiunea 7. premiile campaniei

7.1 In cadrul Campaniei vor fi acordate urmatoarele categorii de premii:

Premii acordate prin momente norocoase:

Nr. crt. Descriere Premiu Cantitate Valoare unitara LEI, cu TVA inclus Valoare totala LEI, cu TVA inclus
1. Camera foto Instax Mini 11 200 313,9934 62.798,68
2. Troller 50 458,1976 22.909,88
TOTAL VALOARE PREMII 85.708,56

7.1.2 Premii acordate prin tragere la sorti la finalul campaniei:

Nr. crt. Descriere Premiu Cantitate Valoare unitara LEI, cu TVA inclus Valoare totala LEI, cu TVA inclus
1. Voucher de weekend la ATRA DOFTANA 10 3.300 33.000
TOTAL VALOARE PREMII 33.000

7.2 Valoarea totala a premiilor este de 118.708,56 LEI, cu TVA inclus.

7.3 Specificatiile premiilor:

 • a. Camera foto Instax Mini 11 – culoare Alb Gheata; dimensiuni: 121.2 x 107.6 x 67.3 mm; greutate: 293 gr; Automatic Lv 5.0 to 14.5 (ISO 800); viteza iteza obturatorului 1/2 - 1/250 s; Baterie;Nu continue film inclus
 • b. Troller – Material: policarbonat 100% pur si polipropilena; Dimensiuni: L 34cm x H 55cm x D 20cm; Capacitate: 35 L; Culoare: rosu; Marcare: CMYK STICKER pe partea din fata; Ambalare: individual in pungi, cutie si autocolant de avertizare 1c.
 • c. Voucher de weekend la ATRA DOFTANA - Voucherul este in valoare de 3.300 Lei, pentru 2 adulti si include: sejur la Atra Doftana - 1 camera dubla 2 nopti (vineri si sambata) cu mic dejun, cina fine dining vineri pentru 2 persoane (3 feluri de mancare, apa plata si cate un pahar de vin inclus), sambata – pranz pentru 2 persoane (3 preparate cu apa plata si cate un pahar de prosecco incluse) si cina fine dining/tasting menu cu wine pairing pentru 2 persoane (5 preparate fiecare avand vinul asociat); Prezentul voucher este nominal si netransmisibil. Serviciile vor fi confirmate in limita disponibilitatii la momentul transmiterii cererii de rezervare. Voucherul poate fi utilizat 1 singura data pentru achizitionarea de pachete de servicii turistice; Daca valoarea serviciilor achizitionate depaseste valoarea voucherului, posesorul voucherului va achita diferenta aferenta la agentia Happy Tour; Daca valoarea serviciilor achizitionate este mai mica decat valaorea voucherului, diferenta aferenta nu se returneaza posesorului; In cazul in care voucherul nu este folosit pana la data expirarii lui, contravaloarea lui nu se va rambursa, iar detinatorul voucherului isi pierde dreptul de a-l utiliza; In momentul achizitionarii, posesorul voucherului va prezenta voucherul in original si un BI sau CI.

7.4 Castigatorii premiilor oferite in cadrul Campaniei nu au posibilitatea de a primi contravaloarea premiilor in bani sau inlocuirea acestora cu alte bunuri si nici nu pot solicita schimbarea caracteristicilor/ parametrilor premiilor castigate.

7.5 In cadrul prezentei Campanii, un participant poate castiga un singur premiu din fiecare categorie, respectiv o camera foto, un troller si un voucher.

viii. sectiunea 8. desemnarea castigatorilor si acordarea premiilor

Premiile Campaniei vor fi acordate dupa cum urmeaza:

8.1 Premii acordate prin momente norocoase:

Pentru fiecare premiu se va desemna anterior inceperii Campaniei, in mod aleator, cate un moment castigator (definit sub forma: zi, ora, minut) si, respectiv, cate un numar de ordine asociat fiecarui moment castigator (un numar intreg intre 1 si 3). Momentele castigatoare vor fi extrase din intervalul corespunzator perioadei Campaniei. In total vor fi extrase 200 de momente norocoase pentru premiile constand in „Camera foto Instax Mini 11” si 50 de momente norocoase pentru premiile constand in „Troller”.

Momentele castigatoare, respectiv numerele de ordine aferente acestora, vor fi consemnate intr-un document scris si autentificat de catre un notar public, anterior inceperii Campaniei.

Va fi desemnat castigator Participantul care efectueaza o inscriere valida dupa un moment castigator si al carui numar de ordine este acelasi cu numarul de ordine corespunzator momentului castigator respectiv (Exemplu: Sa presupunem ca pentru ziua Z momentul castigator este ora hh:mm, iar numarul de ordine are valoarea 3. Va castiga Participantul care a introdus al 3-lea numar de bon fiscal valid dupa momentul hh:mm). Urmatorii 5 participoanti cu inscrieri valide si care indeplinesc conditiile prezentului regulament, vor fi considerate ca fiind rezerve.

Daca intre doua momente castigatoare nu s-a efectuat nici o inscriere valida si astfel nu s-a putut desemna nici un castigator pentru primul moment, numarul de ordine aferent celui de-al doilea moment castigator va fi aplicat doar dupa desemnarea castigatorului pentru momentul castigator anterior (de ex: daca primul moment castigator este ora 10:00:00 cu numar de ordine 3 si urmatorul moment este 12:07:00 cu numar de ordine 2, iar intre cele 2 momente nu au fost efectuate inscrieri valide, a treia inscriere valida efectuata dupa 12:07:00 (care reprezinta si a treia inscriere dupa ora 10:00:00) va fi desemnata castigatoare pentru ora 10:00, a doua inscriere valida dupa desemnarea castigatorului primului moment va fi desemnat castigator pentru ora 12:07:00. Urmatorii participanti cu cel putin o inscriere valida ce indeplinesc conditiile prezentului regulament vor fi considerate ca fiind rezerve in ordinea cronologica a inscrierilor. Pentru fiecare castigator vor fi alocate un numar maxim de 5 rezerve aferente.

8.2 Premiile finale acordate prin tragere la sorti dupa cum urmeaza:

 • a. In perioada 01.11.2021 – 05.11.2021 va avea loc tragerea la sorti din toate inscrierile valide efectuate pe toata durata de desfasurare a Campaniei, respectiv din perioada 01.10.2021 – 30.10.2021 , cu exceptia celor pentru care participantii au castigat un premiu instant, acordat prin momente norocoase conform prevederilor prezentului Regulament. In cadrul tragerii la sorti se vor extrage castigatorii dupa cum urmeaza:
  • i. 10 castigatori pentru premiile constand in „Voucher de weekend la ATRA DOFTANA” ;
  • ii. 20 de rezerve aferente;

Tragerea la sorti pentru premiile din cadrul Campaniei presupune folosirea unui program de calculator cu distribuire si extragere aleatorie, care va selecta castigatorii si rezervele dintr-o baza de date ce contine toate inscrierile valide in Campanie conform celor descrise mai sus. Extragerea se va efectua in prezenta unei comisii, denumita in continuare „Comisia”, la sediul Agentiei Mediapost Hit Mail din Str. Siriului, nr 42-46, et 3, sector 1, Bucuresti sau la sediul SPN Veritas cu adresa in Municipiul Bucuresti, strada Avram Iancu, nr. 7A, sector 2, in prezenta unui notar public.

Premiile Campaniei vor fi acordate castigatorilor in urma procesului de validare descris in Sectiunea 9 a prezentului Regulament.

ix. sectiunea 9. validarea si publicarea castigatorilor. intrarea in posesie a premiilor

9.1 Ulterior desemnarii castigatorilor, Agentia Mediapost Hit Mail va incepe procesul de validare a acestora, ocazie cu care se va verifica indeplinirea conditiilor privind inscrierea Participantilor, precum si respectarea tuturor dispozitiilor prezentului Regulament.

9.2 Participantii care au fost desemnati castigatori vor fi contactati prin apel telefonic la numarul de telefon mobil utilizat pentru inscrierea in Campanie, in intervalul orar 09:00 – 20:00, de 3 ori in maximum 3 zile lucratoare de la data desemnarii castigatorilor; numarul de telefon utilizat serveste pentru identificarea Participantilor si contactarea acestora. In cazul in care Participantul nu poate fi contactat, dupa cele 3 zile lucratoare se va trece la contactarea rezervelor.

9.3 Pentru a parcurge procesul de validare, Participantul va furniza Organizatorului in momentul contactarii telefonice, informatiile necesare identificarii si validarii lui. Convorbirile telefonice vor fi inregistrate pentru a putea fi utilizate ca mijloace de proba in eventualele contestatii in legatura cu procesul de validare a castigatorilor si de inmanare a premiilor oferite in Campania promotionala, precum si pentru scopul verificarii modului in care este gestionata relatia cu participantii la Campanie.

1. In cadrul apelului, Participantului i se va solicita sa:

 • a. Declare urmatoarele informatii: nume, prenume, data nasterii, adresa de livrare, adresa de e-mail (adresa de e-mail va fi solicitat doar participantilor ce opteaza pentru primirea link-ului prin e-mail);
 • b. Trimita urmatoarele documente: copie/poza bon fiscal impreuna cu poza cu ambalajele produselor Poiana achizitionate si o copie/poza CI blurata (in copia CI sa se vada numele si CNP-ul) in termen de 3 zile de la momentul incheierii convorbirii telefonice. Copia CI va fi solicitata doar castigatorilor cu premii ce au o valoare mai mare de 600 lei.

Trimiterea documentelor necesare validarii se realizeaza prin incarcarea acestora intr-o pagina web, accesand link-ul securizat comunicat de Organizator. Participantul are la dispozitie urmatoarele doua modalitati de receptionare a link-ului securizat: SMS sau e-mail. Link-ul se va genera dupa finalizarea apelului, iar Participantul il va receptiona prin modalitatea aleasa in cadrul convorbirii.

Accesand acel link, Participantul va trebui sa incarce documentele solicitate in cadrul apelului telefonic, in termenul specificat.

Daca Participantul nu incarca documentele solicitate in termen de 3 zile de primirea link-ului, acesta va fi invalidat si se vor contacta rezervele, in ordinea desemnarii acestora.

In urma verificarilor si a parcurgerii procesului de validare, Participantul va primi o confirmare a primirii documentelor si, in cazul in care documentul/ele primit/e prezinta neregularitati, Participantul va fi anuntat si rugat sa reincarce documentul/ele folosind link-ul care i-a fost comunicat.

2. In cazul in care un Participant nu doreste inregistrarea convorbirii sau nu furnizeaza toate informatiile necesare procesului de validare, dupa incheierea apelului acesta va primi un sms/ e-mail (daca s-a inscris in Campanie si cu adresa de e-mail) cu un link catre o pagina web unde poate completa datele sale de contact necesare pentru procesul de validare si inmanare a premiilor, in termen de 3 zile. Daca datele incarcate de Participant in pagina web sunt corecte conform Regulamentului, acesta va primi un link securizat pentru incarcarea documentelor necesare validarii. Accesand acel link, Participantul va trebui sa incarce documentele constand in copie/poza bon fiscal, respective copia/poza CI blurata, in maximum 3 zile de la transmiterea link-ului. Daca datele incarcate de Participant in pagina web nu sunt corecte sau daca Participantul nu completeaza formularul cu datele sale de contact in termen de 3 zile de primirea linkului, Participantul va fi invalidat si se vor contacta rezervele, in ordinea desemnarii acestora.

3. Participantul va primi un sms/ email de confirmare a primirii documentelor si, in cazul in care acestea nu sunt corecte, Participantul va fi anuntat sa reincarce documentele folosind link-ul pe care l-a primit. In cazul in care Participantul nu reincarca documentele corecte, acesta va fi invalidat si se vor contacta rezervele, in ordinea desemnarii acestora.

9.4 Dupa finalizarea procesului de validare, Participantul va fi informat de statusul validarii (valid/ invalid) in termen de maxim 10 zile. Castigatorii vor fi validati doar daca respecta toate prevederile prezentului Regulament.

9.5 Imposibilitatea Participantului de a face dovada detinerii documentelor in original, constatarea unor neconcordante sau nerespectarea conditiilor de validare descrise in prezentul Regulament conduce la invalidarea Participantului, respectiv la pierderea dreptului de atribuire a premiului, fara nicio despagubire din partea Organizatorului.

9.6 Daca un premiu nu se acorda ca urmare a neindeplinirii de catre Participant a uneia sau a mai multor conditii de validare, Organizatorul va desemna drept castigator, sub rezerva indeplinirii tuturor conditiilor prevazute de prezentul Regulament, prima rezerva in ordinea desemnarii acestora. Daca nici aceasta nu indeplineste conditiile necesare, se vor avea in vedere, celelalte rezerve, in ordinea desemnarii acestora si se va relua procesul de notificare si validare descris anterior. Daca nici rezervele nu sunt validate, premiul nu se acorda si va ramane in proprietatea Organizatorului. Conditiile de validare a rezervelor sunt aceleasi ca si in cazul Participantilor desemnati initial.

9.7 Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu acorda premiile daca Participantii desemnati castigatori nu indeplinesc conditiile de validare sau in cazul in care nu sunt suficiente inscrieri in Campanie.

9.8 Anuntarea castigatorilor se va realiza prin publicarea acestora pe www.ciocolatapoiana.ro intr-o sectiune special dedicata acestei Campanii in termen maximum 30 de zile lucratoare de la data validarii tuturor castigatorilor.

9.9 Premiile vor fi expediate castigatorilor la adresele indicate de catre acestia in procesul de validare, pe cheltuiala Organizatorului, o singura data, prin curier privat, ulterior incheierii procesului de validare a castigatorilor, dar nu mai tarziu de 30 de zile de la data publicarii castigatorilor pe www.ciocolatapoiana.ro.

9.10 Premiile vor fi predate catre castigatori pe baza unui proces verbal, in doua exemplare, semnat si completat de castigatori. Refuzul de a semna orice document ce atesta atribuirea efectiva a premiului catre un castigator conduce la pierderea dreptului castigatorului de a intra in posesia premiului.

9.11 Curierul privat va incerca sa livreze premiul de maximum 2 ori la adresa indicata de castigator in procesul de validare, in cursul zilelor lucratoare (luni-vineri) in intervalul orar 09:00-17:00.

9.12 In cazul in care premiile sunt refuzate de catre castigatori sau acestia nu au putut fi gasiti la adresa in vederea livrarii, premiile raman in posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.

x. sectiunea 10. taxe si impozite

10.1 Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina, sa declare si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile constand in premiile acordate castigatorilor in conformitate cu prevederile art. 110 din Codul Fiscal aprobat prin Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, orice alte obligatii de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor.

10.2 Participantilor la Campanie nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei (contravaloarea accesului la Internet pentru completarea formularului de inscriere in Campanie etc).

xi. sectiunea 11. limitarea raspunderii

11.1 Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii, precum si a Organizatorului. Orice incercare de fraudare se soldeaza cu eliminarea Participantului in cauza din Campanie si cu sesizarea organelor de cercetare penala, Organizatorul urmand sa informeze respectivul participant cu privire la aceasta decizie.

11.2 In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei inscrieri in cadrul acestei Campanii, decizia Organizatorului este definitiva.

11.3 Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:

 • - Pierderea bonului fiscal;
 • - Bonuri fiscale deteriorate, incomplete sau necorespunzatoare din punct de vedere al continutului;
 • - Lipsa produselor participante din magazine;
 • - Inscrierile online care nu contin toate campurile obligatorii;
 • - Eventualele dispute legate de dreptul de proprietate asupra bonurilor fiscale sau continutului acestora;
 • - Eventualele dispute legate de numarul de telefon inscris in Campanie;
 • - Erorile in datele furnizate de catre Participant. Acuratetea datelor de contact nu atrage raspunderea Organizatorului, fiind in responsabilitatea exclusiva a participantilor. Ca atare, Organizatorul nu are nici un fel de obligatie in cazul furnizarii de catre participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea identificarii castigatorului sau inmanarii premiului;
 • - Imposibilitatea castigatorilor de a intra in posesia premiilor din motive independente de Organizator;
 • - Cazurile in care castigatorul nu respecta conditiile de validare detaliate in prezentul Regulament Oficial;
 • - Situatiile in care numarul de telefon de pe care este realizata inscrierea nu poate fi identificat sau apelat (numar incorect, numarul nu este alocat, este dezactivat, este blocat, nu se afla in aria de acoperire etc) si ca atare Organizatorul nu poate contacta participantul la Campanie;
 • - Intreruperile/ disfunctionalitatile neanuntate ale operatorilor telefonici, datorita aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens;
 • - Situatiile in care consumatorii achizitioneaza in perioada Campaniei oricare dintre produsele Organizatorului neparticipante la Campanie;
 • - Organizatorul nu va fi raspunzator pentru niciunul dintre prejudiciile ce ar putea fi suferite de catre castigator in legatura cu premiile castigate, indiferent de natura acestor prejudicii cu exceptia situatiilor expres prevazute de lege si care ar institui o astfel de raspundere;
 • - Organizatorul nu va fi responsabil pentru intarzierile in livrarea/ inmanarea premiilor cauzate de intarzieri in prestarea serviciilor de catre furnizorii acestuia (de ex. furnizorii de servicii de curierat);
 • - Organizatorul este responsabil de starea premiului in momentul livrarii premiului catre castigator si de starea predarii premiului catre curier in scopul livrarii catre castigator.

11.4 Organizatorul nu raspunde in niciun fel pentru daunele directe sau indirecte care rezulta din inscrierea la Campanie cu exceptia cazului in care acestea se datoreaza unor acte de neglijenta grava sau unor acte intentionate de care este responsabil Organizatorul.

xiii. sectiunea 13. incetarea/ intreruperea campaniei. forta majora

12.1 Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal se vor regasi in Anexa 1 a prezentului Regulament.

xiii. sectiunea 13. incetarea/ intreruperea campaniei. forta majora

13.1 Campania poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Campaniei.

a. Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

13.2 Campania mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendata oricand in baza liberei deciziii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie si cu respectarea prevederilor Regulamentului.

xiv. sectiunea 14. contestatii si litigii

14.1 Participantii pot depune contestatii in legatura cu desfasurarea Campaniei promotionale la numarul de telefon 021 233 04 05, prin email la adresa consumator@mdlz.com sau prin posta la adresa B-dul Dimitrie Pompeiu, nr. 5-7, Hermes Business Campus 2, cladirea C, etaj 6, Bucuresti, Sector 2, pana la data de 30.11.2021, inclusiv. Dupa aceasta data, nicio contestatie nu va mai fi luata in considerare de catre Organizator. Contestatiile vor fi solutionate in termen de 30 de zile de la data depunerii acestora si un raspuns scris va fi comunicat Participantului la adresa de e-mail indicata sau la adresa postala comunicata de catre acesta.

14.2 Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participanti, cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Campaniei, se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente.

ANEXA nr. 1 la Regulamentul Oficial al Campaniei
"Savureaza viata acum si poti castiga"
(“Campania”)
- Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal -

1. Date privind operatorul datelor cu caracter personal

In vederea desfasurarii Campaniei, datele cu caracter personal ale participantilor vor fi prelucrate de catre:

Mondelez Romania S.A. cu sediul in Bucuresti, Sector 2, B-dul Dimitrie Pompeiu, nr. 5 - 7, Hermes Business Campus 2, cladirea C, etaj 6 inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/6905/2010, avand Codul Unic de inregistrare 1097530 (denumita in continuare "Operatorul"),

prin intermediul S.C. CARAT ROMANIA S.R.L., cu sediul in Bucuresti Sector 1, Str. George Enescu, nr.11-11A, etaj 4, camera 3, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/5964/2001, cod fiscal RO13980470, cod IBAN RO55BRDE445SV01050964160 deschis la BRD Groupe Societe Generale-Sucursala Dorobanti, reprezentata de Florina Varzariu in calitate de Administrator, in calitate de imputernicit al Operatorului (denumita in cele ce urmeaza “Imputernicit”)

prin intermediul DENTSU ROMANIA S.R.L., cu sediul social in str. George Enescu nr. 11-11A, etaj 5, camera 3, sector 1, Bucuresti, Romania, inregistrata la Registrul Comertlui Bucuresti sub nr. J40/20774/2008, avand Codul Unic de inregistrare 2486616, , in calitate de subimputernicit al Imputernicitului (denumita in cele ce urmeaza “ Subimputernicit”),

Datele de contact ale Operatorului pentru nelamuriri sau exercitarea drepturilor de catre persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal sunt urmatoarele:

Mondelez Romania S.A., adresa: Bucuresti, Sector 2, B-dul Dimitrie Pompeiu, nr. 5-7, Hermes Business Campus, cladirea C, etaj 6, email: MDLZDataProtectionOfficeMEU@mdlz.com.

2. Categorii de date cu caracter personal prelucrate in cadrul Campaniei

In cadrul Campaniei, Operatorul va prelucra urmatoarele categorii de date cu caracter personal:

Pentru participanti:

 • (i) numar telefon;
 • (ii) confirmare varsta peste 18 ani;

Pentru castigatori:

 • (i) Nume, Prenume, Numar de telefon, Adresa email, Adresa de livrare, Voce, CNP (doar pentru castigatorii premiilor cu valoare mai mare de 600 RON), Semnatura.

3. Scopurile prelucrarii

Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate in vederea:

 • i) Organizarea si desfasurarea campaniei
 • ii) Desemnarea si validarea castigatorilor
 • iii) Atribuirea premiilor si indeplinirea obligatiilor financiar-contabile ale Operatorului

Convorbirile telefonice care contin date personale ale participantilor la Campanie vor fi inregistrate pentru a putea fi utilizate ca mijloace de proba in eventualele contestatii in legatura cu procesul de validare a castigatorilor si de inmanare a premiilor oferite in Campanie.

4. Temeiurile juridice ale prelucrarii

Datele vor fi prelucrate in temeiul executarii contractului reprezentat de Regulamentul Oficial al Campaniei “Savureaza viata acum si poti castiga”. In cazul in care se acorda premii cu valoare mai mare de 600 lei, CNP-ul se prelucreaza in scopul indeplinirii obligatiilor fiscale ale Operatorului”.

Inregistrarea si stocarea convorbirilor telefonice care contin date personale ale participantilor la Campanie se vor realiza in temeiul interesului legitim al Operatorului constand in dreptul de a preconstitui eventuale dovezi privind modul de comunicare cu participanții pentru procesul de validare și inmanare a premiilor.

5. Destinatarii datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal vor fi dezvaluite catre:

S.C. CARAT ROMANIA S.R.L., cu sediul in Bucuresti Sector 1, Str. George Enescu, nr.11-11A, etaj 4, camera 3, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/5964/2001, cod fiscal RO13980470, cod IBAN RO55BRDE445SV01050964160 deschis la BRD Groupe Societe Generale-Sucursala Dorobanti, reprezentata de Florina Varzariu in calitate de Administrator, in calitate de Imputernicit al Organizatorului.

Agentiei DENTSU ROMANIA S.R.L., cu sediul social in str. George Enescu nr. 11-11A, etaj 5, camera 3, sector 1, Bucuresti, Romania, inregistrata la Registrul Comertlui Bucuresti sub nr. J40/20774/2008, avand Codul Unic de inregistrare 2486616, in calitate de subimputernicit al SC CARAT ROMANIA SRL.

Mediapost Hit Mail cu sediul in Str. Siriului, nr 42-46, et 3, sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/ 8295/ 2000, cod fiscal RO13351917, in calitate de subimputernicit al SC CARAT ROMANIA SRL, precum si autoritatilor, in cazurile in care Operatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

6. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal ale Participantilor declarati necastigatori vor fi stocate timp de 2 luni de la incheierea Campaniei.

Datele cu caracter personal ale castigatorilor premiilor cu valoare mai mica de 600 lei vor fi stocate atat cat este necesar pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retentia datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile, dar nu mai mult de 3 ani de la data colectarii acestora.

Datele cu caracter personal ale castigatorilor premiilor cu valoare mai mare de 600 lei vor fi stocate conform prevederilor legale aplicabile in materie financiar-contabila, respectiv 5 (cinci) ani de la data incheierii exercitiului financiar in care a avut loc plata impozitului din premii.

Convorbirile telefonice care contin date personale ale participantilor la Campanie vor fi stocate atat cat este necesar pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retentia datelor, dar nu mai mult de 3 ani de la data colectarii acestora.

La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare, impunand Imputernicitului/ Imputernicitilor obligatii similare.

7. Drepturile persoanelor vizate

In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul informeaza Participantii cu privire la drepturile de care acestia beneficiaza, in calitate de persoane vizate, conform prevederilor legale aplicabile:

 • (i) dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment, atunci cand prelucrarea se intemeiaza pe consimtamant, fara ca aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia;
 • (ii) dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;
 • (iii) dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;
 • (iv) dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal
 • (v) dreptul la restrictionarea prelucrarii;
 • (vi) dreptul de a se opune prelucrarii, in conditiile prevazute de lege;
 • (vii) dreptul la portabilitate a datelor;
 • (viii) dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Participantii isi pot exercita drepturile mentionale anterior printr-o cerere adresata Operatorului la adresa Bucuresti, Sector 2, B-dul Dimitrie Pompeiu, nr. 5-7, Hermes Business Campus 2, cladirea C, etaj 6, sau prin transmiterea acesteia la adresa de e-mail: MDLZDataProtectionOfficeMEU@mdlz.com.

8. Protectia datelor cu caracter personal apartinand minorilor

Intrucat la Campanie pot participa exclusiv persoanele fizice cu varsta de minim 18 ani la data inceperii Campaniei, nu vor fi prelucrate date apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani. In situatia in care Operatorul/ un Imputernicit primeste date cu caracter personal apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani, aceste date vor fi imediat sterse/ distruse de pe mijlocele de prelucrare si stocare ale Operatorului/ Imputernicitului. In cazul in care un parinte sau un titular al autoritatii parintesti notifica prelucrarea unor date cu caracter personal apartinand unor persoane cu varsta mai mica de 18 ani, Operatorul va sterge/ distruge imediat aceste date de pe mijlocele de prelucrare si stocare.

9. Securitatea datelor cu caracter personal

Operatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand participantilor la Campanie. Operatorul se obliga sa impuna Imputernicitului obligatii similare. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.

10. Modificarea informarii privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexa la Regulament oricand pe durata desfasurarii Campaniei, numai in cazul in care se descopera masuri mai eficiente pentru protejarea si securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate si fara a afecta drepturile si libertatile persoanelor vizate. Orice astfel de modificare va fi publicata pe site-ul Operatorului si/ sau al Campaniei, respectiv va fi adusa la cunostinta Participantilor prin aceleasi mijloace prin care au fost incunostintate cu privire la Regulament.

11. Alte prevederi

In masura in care in cadrul campaniei, Participantii dezvaluie date cu caracter personal apartinand unor terte persoane, participantii confirma ca au informat aceste persoane cu privire la modul in care datele lor cu caracter personal vor fi prelucrate şi faptul ca aceste date sunt folosite in scopul desfaşurarii Campaniei şi ca au obtinut acordul persoanelor respective pentru aceasta operatiune. In acest sens, Participantii au obligatia de a informa aceste persoane cu privire la continutul prezentei sectiuni. Datele personale ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate in conformitate cu legislatia aplicabila in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, in mod particular in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.

ciocolati